tpm@lara:~/data/work/code/fb/bi/movdecode$ fbc test.bas && ./test
+ wide
+ mdat
+ moov
| + mvhd
| + trak
| | + tkhd
| | | * V_Version: 0
| | | * V_Flags: 15
| | | * V_CreateTime: 3112773929
| | | * V_ModifiTime: 3112774116
| | | * V_TrackID: 1
| | | * V_Duration: 91040
| | | * V_Layer: 0
| | | * V_AlternateGroup: 0
| | | * V_Volume: 0
| | | * V_TrackWidth: 11534336
| | | * V_TrackHeight: 9437184
| | + edts
| | | + elst
| | + mdia
| | | + mdhd
| | | | * V_Version: 0
| | | | * V_Flags: 0
| | | | * V_CreateTime: 3112773929
| | | | * V_ModifiTime: 3112774116
| | | | * V_Timescale: 600
| | | | * V_Duration: 91040
| | | | * V_Language: 0
| | | | * V_Quality: 0
| | | + minf
| | | | + vmhd
| | | | + stbl
| | | | | + stsd
| | | | | | * V_Version: 0
| | | | | | * V_Flags: 0
| | | | | | * V_Entrys: 1
| | | | | | + Entry_1
| | | | | | | * V_Size: 86
| | | | | | | * V_DataFormat: SVQ1 (Sorenson video, version 1)
| | | | | | | * V_DataRefIndex: 1
| | | | | + stts
| | | | | + stss
| | | | | + stsc
| | | | | | * V_Version: 0
| | | | | | * V_Flags: 0
| | | | | | * V_Entrys: 1
| | | | | | + Entry_1
| | | | | | | * V_FirstChunk: 1
| | | | | | | * V_SamplesPerChunk: 1
| | | | | | | * V_SampleDescID: 1
| | | | | + stsz
| | | | | + stco
| + trak
| | + tkhd
| | | * V_Version: 0
| | | * V_Flags: 15
| | | * V_CreateTime: 3112773929
| | | * V_ModifiTime: 3112774116
| | | * V_TrackID: 2
| | | * V_Duration: 91040
| | | * V_Layer: 0
| | | * V_AlternateGroup: 0
| | | * V_Volume: 256
| | | * V_TrackWidth: 0
| | | * V_TrackHeight: 0
| | + edts
| | | + elst
| | + mdia
| | | + mdhd
| | | | * V_Version: 0
| | | | * V_Flags: 0
| | | | * V_CreateTime: 3112773929
| | | | * V_ModifiTime: 3112774116
| | | | * V_Timescale: 22050
| | | | * V_Duration: 3346432
| | | | * V_Language: 0
| | | | * V_Quality: 0
| | | + minf
| | | | + smhd
| | | | + stbl
| | | | | + stsd
| | | | | | * V_Version: 0
| | | | | | * V_Flags: 0
| | | | | | * V_Entrys: 1
| | | | | | + Entry_1
| | | | | | | * V_Size: 116
| | | | | | | * V_DataFormat: QDM2 (QDesign music version 2)
| | | | | | | * V_DataRefIndex: 1
| | | | | + stts
| | | | | + stsc
| | | | | | * V_Version: 0
| | | | | | * V_Flags: 0
| | | | | | * V_Entrys: 4
| | | | | | + Entry_1
| | | | | | | * V_FirstChunk: 1
| | | | | | | * V_SamplesPerChunk: 12288
| | | | | | | * V_SampleDescID: 1
| | | | | | + Entry_2
| | | | | | | * V_FirstChunk: 2
| | | | | | | * V_SamplesPerChunk: 20480
| | | | | | | * V_SampleDescID: 1
| | | | | | + Entry_3
| | | | | | | * V_FirstChunk: 164
| | | | | | | * V_SamplesPerChunk: 14336
| | | | | | | * V_SampleDescID: 1
| | | | | | + Entry_4
| | | | | | | * V_FirstChunk: 165
| | | | | | | * V_SamplesPerChunk: 2048
| | | | | | | * V_SampleDescID: 1
| | | | | + stsz
| | | | | + stco
Tracks:2
tpm@lara:~/data/work/code/fb/bi/movdecode$